วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

ความร่วมมือของโรงเรียนบ้านพรุยายชีกับโครงการบรรพชาฯ

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุยายชี ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครูอาจารย์เป็นอย่างมากในการช่วยสนับสนุนส่งเสริมโครงการบรรพชาอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ โดยช่วยแจกใบสม้ครและรับสมัครเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านพรุยายชี ในฐานะหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ขอเจริญพรมา ณ ที่นี้ สามเณร

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สถานที่ตั้งโครงการหน่วยอบรม วัดวิโรจนาราม


หน่วยอบรมวัดวิโรจนาราม ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลักษณะโครงการ
๑)เป็นกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้เข้าอบรม
๒)เป็นโครงการต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี
๓)เป็นการอบรมจริยธรรมนอกหลักสูตรการศึกษา
ชื่อโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี วัดพระพัฒนาราม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พระนิสิตของมหาวิทยาลัยออกไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระศาสนา ในระหว่างปิดภาคการศึกษา โดยจัดให้มีโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี โดยการอบรมเยาวชน ประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติอยู่ในหลักศีลธรรม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกประเภท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม จึงได้จัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนดังกล่าวขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้ดี ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่างปิดภาคการศึกษา
๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนได้รู้จักโทษของอบายมุข
เป้าหมาย
๑. ด้านคุณธรรม
๑.๑. เยาวชนมีความรับผิดชอบในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๑.๒. เยาวชนมีส่วนร่วมในการกระทำเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ
๒. ด้านปริมาณ
๒.๑. เยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง ๘-๑๕ ปี ได้ผ่านการบรรพชาสามเณรและอบรม
วิธีการดำเนินงาน
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๒. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆ
๓. ติดต่อพระอุปัชฌาและอาจารย์พี่เลี้ยง
๔. ติดต่อสถานที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ
๕. ประชาสัมพันธ์โครงการ
๖. ประกาศรับสมัครเยาวชนและประชาชน
๗. จัดเตรียมเครื่องบริขารสำหรับสามเณร
๘. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ
๙. ดำเนินการตามกำหนดการที่วางไว้
๑๐. สรุปและประเมินผลการอบรม
หลักสูตรและแนวการสอน
๑. ภาคทฤษฎี
๑.๑. วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม
๑.๒. วิชาอุโบสถศีล-ศีล ๘
๑.๓. วิชาทางแห่งความสำเร็จในชีวิต ๘ ทาง
๑.๔. ศาสนพิธี
๒. ภาคปฏิบัติ
๒.๑. ทำวัตรสวดมนต์
๒.๒. การเดินจงกรม,การนั่งสมาธิ
๒.๓. การแสดงออก
๓. ภาคกิจกรรม
๓.๑. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๓.๒. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ
เริ่มโครงการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
รับสมัครเยาวชน และประชาชน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
พระจิตติเทพ ฌานวโร แก้ไข:๘ สิงหาคม ๒๕๕๓